ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 110     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 26,250 - 31,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายธัญภูมิ ภูงามทอง 11 ต.ค. 2564 เวลา 12:15:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ปรากฎผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2 นางสาวพิมเพชร ผ่องศิริ 12 ต.ค. 2564 เวลา 10:54:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.ตรีไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่งตามข้อ3.
3 นายปานปั้น ปลั่งเจริญศรี 13 ต.ค. 2564 เวลา 14:30:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายยศอนันต์ จันทรมาศ 16 ต.ค. 2564 เวลา 16:10:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ปรากฎผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
5 นางสาวระวิสุดา บุญครอง 17 ต.ค. 2564 เวลา 11:46:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายอลงกรณ อาชะวะบูล 17 ต.ค. 2564 เวลา 16:09:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ปรากฎผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
7 นายณัฐชาติ ต้องเดช 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:40:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- สำเร็จการศึกษาป.โทด้วยโปรแกรมการค้นคว้าอิสระ
8 นางสาววชิรญาณ์ บังคะดารา 19 ต.ค. 2564 เวลา 17:34:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ปรากฎผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
9 นางสาวธัญลักษณ์ สันติวัฒนสิริ 19 ต.ค. 2564 เวลา 19:48:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 3.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507