ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอัครเดช คิดการงาน 06 ต.ค. 2564 เวลา 21:49:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ,ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน
2 นายจักรพันธ์ ปัญญาเรืองวรกุล 07 ต.ค. 2564 เวลา 08:18:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายญาณภัทร ซองทอง 07 ต.ค. 2564 เวลา 11:17:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวสุพัตตรา ราสา 07 ต.ค. 2564 เวลา 13:33:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นายกฤษฎา สิงห์เงา 08 ต.ค. 2564 เวลา 09:20:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 10 ต.ค. 2564 เวลา 11:00:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายศรัญญู เกษมสุขโชติ 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:51:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
8 นางสาวชุติภา สาจำปา 11 ต.ค. 2564 เวลา 11:55:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 11 ต.ค. 2564 เวลา 14:15:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีใบรับรองแพทย์
10 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว 17 ต.ค. 2564 เวลา 19:23:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 นายฌัชวิทย์ อินทราราม 19 ต.ค. 2564 เวลา 08:40:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
12 นายทินภัทร ถาวร 19 ต.ค. 2564 เวลา 19:13:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507