ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายวิทยากร ผ่านเมือง 07 ต.ค. 2564 เวลา 08:48:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายมธุกร ภาษา 07 ต.ค. 2564 เวลา 11:20:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายปริญญา ดวงตา 07 ต.ค. 2564 เวลา 21:12:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายเจษฎา หงษ์ณี 07 ต.ค. 2564 เวลา 21:21:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 2.
5 นายณัฐพงศ์ สิงหะวาระ 08 ต.ค. 2564 เวลา 14:13:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน--
6 นายกริช พิทักษ์เมืองแมน 08 ต.ค. 2564 เวลา 14:20:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นายชาญชัย ไชยโคตร 12 ต.ค. 2564 เวลา 15:13:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
8 นายสิริโชค คำมุงคุณ 12 ต.ค. 2564 เวลา 16:20:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหลักฐานเฉพาะตำแหน่งข้อ2.,ไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด
9 นายเจริญทรัพย์ นารีนุช 19 ต.ค. 2564 เวลา 23:06:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507