ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 303     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายบารเมษฐ์ โลสันตารุ่งเรือง 06 ต.ค. 2564 เวลา 16:29:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 06 ต.ค. 2564 เวลา 17:47:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวแพรววนิด จรคำ 08 ต.ค. 2564 เวลา 16:33:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายภานุวัฒน์ บัวเคน 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:26:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรง,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
5 นายวิชยุตม์ สุทธิคุณ 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:23:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
6 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 15 ต.ค. 2564 เวลา 11:53:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวอภิญญา เอ๊ฟวา 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:33:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร 19 ต.ค. 2564 เวลา 22:56:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507