ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 304     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 21 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 06 ต.ค. 2564 เวลา 17:48:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2 นางสาวพัชรี เมาลี 06 ต.ค. 2564 เวลา 17:49:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 06 ต.ค. 2564 เวลา 17:50:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวนิจนารี บำรุงศิริ 06 ต.ค. 2564 เวลา 20:23:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 06 ต.ค. 2564 เวลา 21:48:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวชนิดา ศรีจันทรา 07 ต.ค. 2564 เวลา 09:42:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 07 ต.ค. 2564 เวลา 10:51:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
8 นางสาวสุภาวดี ขวัญมี 07 ต.ค. 2564 เวลา 13:50:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
9 นางสาววิภาดา คำลุน 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:17:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวนัลติกา บ้งชมโพธิ์ 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:25:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวขวัญฤทัย อุ่นอาสา 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:38:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
12 นางสาวพิมพิไล อินทร์หอม 07 ต.ค. 2564 เวลา 16:24:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวพัชราภรณ์ ทนคำดี 07 ต.ค. 2564 เวลา 16:25:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวฐิติพร ราชวัตร 08 ต.ค. 2564 เวลา 08:10:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายภานุ พงษ์ฉวี 08 ต.ค. 2564 เวลา 11:15:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวกัญญารัตน์ คำไพ 10 ต.ค. 2564 เวลา 21:39:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 นางสาวอังสุดา โคตมะณี 11 ต.ค. 2564 เวลา 10:20:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
18 นางสาวศิริวรรณ มหาวงค์ 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:05:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวพรรณิภา ศรีลารักษ์ 14 ต.ค. 2564 เวลา 14:02:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวณภัทรกาญจน์ แสนต่างใจ 19 ต.ค. 2564 เวลา 14:32:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร 19 ต.ค. 2564 เวลา 22:14:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ใบรับรองแพทย์เกิน 6 เดือน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507