ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 35.172.217.174
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 305     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 06 ต.ค. 2564 เวลา 16:43:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
2 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 06 ต.ค. 2564 เวลา 17:49:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นางสาวธาราภรณ์ จันทมาศ 07 ต.ค. 2564 เวลา 09:20:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายอาทิตย์ โสภา 07 ต.ค. 2564 เวลา 09:33:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวญาสุมินทร์ นวนตา 07 ต.ค. 2564 เวลา 09:54:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวสุภาวดี ขวัญมี 07 ต.ค. 2564 เวลา 13:40:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววิภาดา คำลุน 07 ต.ค. 2564 เวลา 14:18:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
8 นางสาวสุภาพร พรหมดี 07 ต.ค. 2564 เวลา 16:28:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวอังสุดา โคตมะณี 11 ต.ค. 2564 เวลา 10:24:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507