ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 18.210.12.229
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารวิชาการ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 11 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอมรเลิศ ศรีษะ 07 ม.ค. 2564 เวลา 10:07:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวธัญญรัตน์ จำปา 07 ม.ค. 2564 เวลา 14:53:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นางสาวชนิกา ศิริวัฒน์ 07 ม.ค. 2564 เวลา 20:22:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวจิดาภา พลเยี่ยม 08 ม.ค. 2564 เวลา 12:07:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นางสาวอัจฉรา บุญโยธา 08 ม.ค. 2564 เวลา 13:57:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร
6 นางสาวรติกานต์ จันทะนะ 08 ม.ค. 2564 เวลา 15:30:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 นางสาวชรัยย์รัชฏ์ ทาตะรัตน์ 10 ม.ค. 2564 เวลา 18:52:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
8 นางสาวสุทธิดา เรืองวราบูรณ์ 11 ม.ค. 2564 เวลา 13:49:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่แนบใบรับรองแพทย์
9 นางสาวอิสริยา ฝ่ายขันธ์ 11 ม.ค. 2564 เวลา 17:19:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวณัฐกุล มีสุข 12 ม.ค. 2564 เวลา 10:57:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวมณฑกาญจน์ มุมแดง 14 ม.ค. 2564 เวลา 16:28:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507