ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 61 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววชิรญาณ์ มีบุญ 14 ส.ค. 2564 เวลา 00:02:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวจุฑารัตน์ สุภาดี 14 ส.ค. 2564 เวลา 05:31:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
3 นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 14 ส.ค. 2564 เวลา 08:03:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวณิชารีย์ ฝ่ายอินทร์ 14 ส.ค. 2564 เวลา 09:47:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5 นางสาวบัณฑิตา ปิ่นทอง 14 ส.ค. 2564 เวลา 10:30:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
6 นางสาวบุษกร กองนิล 14 ส.ค. 2564 เวลา 11:17:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7 นางสาวปฏิยา พระไชย 14 ส.ค. 2564 เวลา 22:40:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564
8 นายนทีธร วงษ์นารี 15 ส.ค. 2564 เวลา 09:00:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 15 ส.ค. 2564 เวลา 10:39:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
10 นางสาววิชญาพร เฉลิมพงศ์ 15 ส.ค. 2564 เวลา 11:48:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 นางสาวศันสนีย์ ฮาดทักษ์วงศ์ 15 ส.ค. 2564 เวลา 12:44:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายวทัญญู บุญเทียม 15 ส.ค. 2564 เวลา 13:44:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นางสาวปุณณภา เทพทุมมี 15 ส.ค. 2564 เวลา 15:06:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นายวิทยา จันทนคร 15 ส.ค. 2564 เวลา 18:30:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
15 นางสาวสิริลักษณ์ ไกรสินธุ์ 15 ส.ค. 2564 เวลา 19:17:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
16 นายจิรโชติ ตงแก้ว 15 ส.ค. 2564 เวลา 22:36:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 นายชัชวาล ประพฤติชอบ 16 ส.ค. 2564 เวลา 05:43:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายกฤษณรักษ์ บุญทอง 16 ส.ค. 2564 เวลา 08:13:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวพุธิดา สิมสินธุ์ 16 ส.ค. 2564 เวลา 09:03:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นายสมศักดิ์ เเสนคำ 16 ส.ค. 2564 เวลา 09:55:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
21 นางสาวเบญจพร พะวะ 16 ส.ค. 2564 เวลา 10:01:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายฤทธิพล ไชยภักดี 16 ส.ค. 2564 เวลา 13:59:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
23 นางสาวเกวลี อ้วนโสดา 16 ส.ค. 2564 เวลา 14:00:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นายไพศาล ภาโสม 16 ส.ค. 2564 เวลา 15:08:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาววารุณี ศรีเพ็ชร 16 ส.ค. 2564 เวลา 15:38:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวกิตติยา เจริญไชย 16 ส.ค. 2564 เวลา 16:16:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
27 นางสาวสุทธิดา สิทธิชัย 16 ส.ค. 2564 เวลา 19:43:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
28 นางสาวกนกอร พาชอบ 16 ส.ค. 2564 เวลา 21:24:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวพรประภา อุปสุ 17 ส.ค. 2564 เวลา 09:23:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
30 นางสาวอุไรลักษณ์ นนทะวงษา 17 ส.ค. 2564 เวลา 10:31:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางสาวชนาพร เดชทะสร 17 ส.ค. 2564 เวลา 10:52:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
32 นายยุทธวชิรภารัชต์ หัตทยารักษ์ 17 ส.ค. 2564 เวลา 13:08:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวสิริณัฏฐ์ ทาคำภูริวัฒน์ 17 ส.ค. 2564 เวลา 23:56:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นายคมกริช พรหมหากุล 18 ส.ค. 2564 เวลา 09:29:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวสาวิตรี สีดาพิมพ์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 10:06:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นางสาวพิมพิไล อินทร์หอม 18 ส.ค. 2564 เวลา 10:09:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวชนิดา วาสิงหล 18 ส.ค. 2564 เวลา 10:29:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายฤทธิพร สุทธิไชยา 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:06:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
39 นางสาวจรรยวรรธน์ วงพิจิตร 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:40:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวนพคุณ ขันบันจง 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:56:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
41 นางสาวพัชรี โสภากุล 18 ส.ค. 2564 เวลา 15:09:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวศิรีรัตน์ ศรีรี 18 ส.ค. 2564 เวลา 16:11:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
43 นางสาวอรนภา สาริวงษา 18 ส.ค. 2564 เวลา 19:51:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
44 นางสาวสุพัตตรา ราสา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:56:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
45 นายภีมพล คูรานา 19 ส.ค. 2564 เวลา 16:39:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวกุลดส ต้นสวรรค์ 20 ส.ค. 2564 เวลา 09:37:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
47 นางสาวยศวดี ใจดี 20 ส.ค. 2564 เวลา 14:28:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาววิวรรยา รัตนวิรุฬห์ 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:26:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
49 นางสาวศุภัสสร นิวงษา 20 ส.ค. 2564 เวลา 21:30:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
50 นางสาวขวัญชนก วิริยศ 20 ส.ค. 2564 เวลา 21:59:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
51 นางสาวเพ็ญนภา อุ่นกลม 21 ส.ค. 2564 เวลา 01:40:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
52 ว่าที่ ร.ต.หญิงสาวิตรี หนันแป 21 ส.ค. 2564 เวลา 05:10:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
53 นางสาววิริยา วังทะพันธ์ 21 ส.ค. 2564 เวลา 07:39:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
54 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 21 ส.ค. 2564 เวลา 07:51:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นายกฤษฎา สิงห์เงา 21 ส.ค. 2564 เวลา 08:48:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
56 นายสุรักษ์ ใจตรง 22 ส.ค. 2564 เวลา 08:57:09 น. ชำระแล้ว ผ่าน
57 นายอภิสิทธิ์ แว่นไธสงค์ 22 ส.ค. 2564 เวลา 11:49:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
58 นางสาวณัชกร สุวรรณหงษ์ 22 ส.ค. 2564 เวลา 12:25:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
59 นางสาวทัตชญา พานันต์ 22 ส.ค. 2564 เวลา 15:27:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
60 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง 22 ส.ค. 2564 เวลา 18:24:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นางสาวอภิชญา ซ้ายประทุม 22 ส.ค. 2564 เวลา 20:43:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507