ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.238.95.208
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 202     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 41 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 14 ส.ค. 2564 เวลา 08:34:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 14 ส.ค. 2564 เวลา 10:57:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ 14 ส.ค. 2564 เวลา 15:16:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
4 นายธนันชัย ครุ่นส้าว 14 ส.ค. 2564 เวลา 16:12:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
5 นายปรัชญา เกตุทุมมี 14 ส.ค. 2564 เวลา 17:18:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
6 นางสาวหทัยภัทร ไชยเทศ 14 ส.ค. 2564 เวลา 19:12:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
7 นางสาวกนกพร ดวนใหญ่ 14 ส.ค. 2564 เวลา 20:03:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
8 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 15 ส.ค. 2564 เวลา 15:22:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
9 นางสาวเกวลี อ้วนโสดา 16 ส.ค. 2564 เวลา 10:04:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
10 นางสาวเบญจพร พะวะ 16 ส.ค. 2564 เวลา 11:08:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
11 นายโกมล ทมงาม 16 ส.ค. 2564 เวลา 11:34:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
12 นางสาวนพรัตน์ ชาวดร 16 ส.ค. 2564 เวลา 12:05:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
13 นายฤทธิพล ไชยภักดี 16 ส.ค. 2564 เวลา 14:25:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
14 นางณัฐรีย์ สิงห์เงา 16 ส.ค. 2564 เวลา 14:49:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
15 นางสาวพรประภา อุปสุ 16 ส.ค. 2564 เวลา 15:06:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
16 นางสาวปริชญา ถาวรพจน์ 16 ส.ค. 2564 เวลา 15:45:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
17 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว 16 ส.ค. 2564 เวลา 16:29:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
18 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 16 ส.ค. 2564 เวลา 23:05:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวอุไรวรรณ เสียงเพราะ 16 ส.ค. 2564 เวลา 23:06:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
20 นางสาวณัฐวดี สุทธิอาคาร 17 ส.ค. 2564 เวลา 11:24:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
21 นายสรวิชญ์ โคตรพรม 18 ส.ค. 2564 เวลา 08:57:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
22 นางสาวเบญจมาศ ปิวันนา 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:09:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
23 นางสาวนพคุณ ขันบันจง 18 ส.ค. 2564 เวลา 12:02:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวกุลดส ต้นสวรรค์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 12:39:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
25 นางสาวพรรณิภา ศรีลารักษ์ 18 ส.ค. 2564 เวลา 13:04:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีเอกสารรับรองตามคุณสมบัติเฉพาะข้อ7.
26 นางสาวสิริรัตน์ อุดหนุน 18 ส.ค. 2564 เวลา 13:21:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
27 นางสาวกมลกรณ์ กางทอง 18 ส.ค. 2564 เวลา 21:08:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
28 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:27:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวสุพัตตรา ราสา 19 ส.ค. 2564 เวลา 09:54:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
30 นางสาวพิชญ์ชานันท์ บุญภา 19 ส.ค. 2564 เวลา 10:13:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
31 นางสาวพรรณิภา จำปาศรี 19 ส.ค. 2564 เวลา 10:15:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสุชิรา ศรีสมยา 20 ส.ค. 2564 เวลา 10:46:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวอุมา โคตรอาษา 20 ส.ค. 2564 เวลา 15:46:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
34 นางสาวนฤมล สัพโส 20 ส.ค. 2564 เวลา 17:00:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
35 นายภานุ พงษ์ฉวี 21 ส.ค. 2564 เวลา 17:15:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นายโยธิน ลาดศิลา 21 ส.ค. 2564 เวลา 17:34:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 7
37 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ ผุยคำสิงห์ 21 ส.ค. 2564 เวลา 19:32:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
38 นางสาวอัญญธิดา วงศ์ตาขี่ 22 ส.ค. 2564 เวลา 09:42:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัคร
39 นายอนุชา เล็กฉลาด 22 ส.ค. 2564 เวลา 10:38:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
40 นางสาวรัตนาวดี ปรีสงค์ 22 ส.ค. 2564 เวลา 18:11:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7
41 นางสาวพัทธนันท์ พลซา 22 ส.ค. 2564 เวลา 18:23:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ7

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507