ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 106     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เครื่องจักรกลเกษตร   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ 05 พ.ค. 2565 เวลา 15:47:18 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายณัฐพงษ์ วงศ์บับพา 06 พ.ค. 2565 เวลา 10:48:09 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายปริเยศ สิทธิ 09 พ.ค. 2565 เวลา 11:32:17 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นายสุรวุฒิ แสงสว่าง 09 พ.ค. 2565 เวลา 12:05:09 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นายกิตติพล ขาวงาม 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:35:13 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายมงคล กาสีวงค์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 22:13:40 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นายธวัช กองสี 12 พ.ค. 2565 เวลา 15:17:27 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 15 พ.ค. 2565 เวลา 20:10:16 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นายกฤษดา สิทธิดา 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:51:22 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นางสาวรณาพร เสนาสุธรรม 21 พ.ค. 2565 เวลา 10:44:50 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
11 นางสาวจุรีพร วงศ์จันดา 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:39:05 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
12 นายจักรชัย ชิณโคตร 22 พ.ค. 2565 เวลา 16:27:49 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507