ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน เสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.235.78.122
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 107     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีอาหาร   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 3 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวกวินชญา สายแก้ว 21 พ.ค. 2565 เวลา 01:02:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวทอรุ้ง ประนิล 21 พ.ค. 2565 เวลา 20:06:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวภัทรภร ภูหงษ์สูง 22 พ.ค. 2565 เวลา 22:53:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507