ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 7 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 108     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีเครื่องกล   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์ 02 พ.ค. 2565 เวลา 07:09:09 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายโชคดี ปัดนา 05 พ.ค. 2565 เวลา 08:39:44 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:39:51 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นายจักรชัย ชิณโคตร 09 พ.ค. 2565 เวลา 11:28:33 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นายปริเยศ สิทธิ 09 พ.ค. 2565 เวลา 11:33:13 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายกิตติพล ขาวงาม 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:25:26 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นายกานต์ กอมณี 10 พ.ค. 2565 เวลา 19:28:03 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 นายกัมพล อรนนท์ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14:12:46 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นายกันตินันท์ เผือกพันธ์ 21 พ.ค. 2565 เวลา 15:55:15 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นางสาวภัทราวรรณ ชิมชม 21 พ.ค. 2565 เวลา 22:24:34 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507