ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 109     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวชนกพร จักรชุม 02 พ.ค. 2565 เวลา 05:28:18 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายวิษฐิต โสมรักษ์ 03 พ.ค. 2565 เวลา 12:45:54 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายพรรษพล คำไล้ 03 พ.ค. 2565 เวลา 17:33:07 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นายปิยวัฒน์ สุนันทา 07 พ.ค. 2565 เวลา 17:44:01 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นายเอกชัย สีทำมา 18 พ.ค. 2565 เวลา 22:01:36 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507