ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 110     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 11 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายวิษฐิต โสมรักษ์ 03 พ.ค. 2565 เวลา 12:46:15 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายทรงสุข บุญทาวงค์ 03 พ.ค. 2565 เวลา 16:32:25 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายพรรษพล คำไล้ 03 พ.ค. 2565 เวลา 17:26:30 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นายธนดล อามาตพล 04 พ.ค. 2565 เวลา 12:14:10 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นายปิยวัฒน์ สุนันทา 07 พ.ค. 2565 เวลา 17:13:57 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นางสาวอ้อมอรุณ จู่รัตนสาร 13 พ.ค. 2565 เวลา 12:00:45 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นายรามณรงค์ นิลกำแหง 14 พ.ค. 2565 เวลา 20:10:13 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 นายภุชงค์กร จินดาพล 16 พ.ค. 2565 เวลา 22:32:08 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นางสาววิสสุตา หมื่นตื้อ 17 พ.ค. 2565 เวลา 11:14:55 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นายวันชัย ทิพนัส 20 พ.ค. 2565 เวลา 19:58:42 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
11 นายอิสระพงษ์ เขียนปัญญา 22 พ.ค. 2565 เวลา 19:51:37 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507