ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 113     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เคมี   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 23 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวทิตยา บุญทองโท 03 พ.ค. 2565 เวลา 15:58:05 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายนัฐธพล ยอดศิลป์ 03 พ.ค. 2565 เวลา 16:37:14 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายมนัส ศรีหริ่ง 03 พ.ค. 2565 เวลา 18:47:12 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 ดร.อัญชลี ต้นศรี 03 พ.ค. 2565 เวลา 19:18:16 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นางสาวสายฝน กัลยากุล 04 พ.ค. 2565 เวลา 15:56:48 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นางสาวเนตรศิรินทร์ กฤษวงศ์ 05 พ.ค. 2565 เวลา 13:44:56 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 14:59:33 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 นายเทียนชัย วิวาสุขุ 09 พ.ค. 2565 เวลา 09:59:28 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นางสาวปรียานุช พิมจักร 09 พ.ค. 2565 เวลา 10:24:31 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นางสาวสุปราณี วัฒน์ปฐมทรัพย์ 14 พ.ค. 2565 เวลา 12:42:16 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
11 นางสาวพิจิกา มูลอำคา 15 พ.ค. 2565 เวลา 16:52:33 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
12 นางสาวปรียา อุ่นวิเศษ 17 พ.ค. 2565 เวลา 15:26:15 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
13 นางสาวจีรติ พรหมพิภักดิ์ 17 พ.ค. 2565 เวลา 22:31:29 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
14 นางสาวอรวรรณ วงษ์อนันต์ 19 พ.ค. 2565 เวลา 09:20:08 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
15 นางสาวพรพรรณ ประพัฒน์พงษ์ 19 พ.ค. 2565 เวลา 10:28:36 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
16 นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ 20 พ.ค. 2565 เวลา 10:21:30 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
17 นางสาววงเดือน สร้อยสี 20 พ.ค. 2565 เวลา 13:54:02 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
18 นายสันติ คูณทรัพย์ 20 พ.ค. 2565 เวลา 21:58:18 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
19 นางสาวกมลพรรณ เสนาชัย 22 พ.ค. 2565 เวลา 00:35:36 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
20 ดร.ลลิตา เพียราษฎร์ 22 พ.ค. 2565 เวลา 08:49:19 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
21 นางสาวปฤญจพร ทีงาม 22 พ.ค. 2565 เวลา 14:06:37 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
22 นายณัฐพงค์ ทาคำ 22 พ.ค. 2565 เวลา 14:26:16 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
23 นายวิชิต ทาร่อน 22 พ.ค. 2565 เวลา 22:42:23 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507