ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 114     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ฟิสิกส์   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายกีรติ มีพร 03 พ.ค. 2565 เวลา 16:20:01 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นายณรงค์ศักดิ์ โคตธาริน 03 พ.ค. 2565 เวลา 21:07:51 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นางสาวเกศกนก ศิธราชู 10 พ.ค. 2565 เวลา 05:58:11 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นายนพณัฐ เดชะคำภู 11 พ.ค. 2565 เวลา 22:08:33 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นางสาวอรอุมา กาฬหว้า 13 พ.ค. 2565 เวลา 23:41:55 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายวัฒนา ตุ่ยไชย 14 พ.ค. 2565 เวลา 10:39:29 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นางสาวพนิดา พิลาสุตา 14 พ.ค. 2565 เวลา 18:36:36 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 นายพุฒิพล นาคะรังษี 18 พ.ค. 2565 เวลา 12:20:15 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นายลิขิต เต็มพร้อม 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:17:25 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นายปริวรรต แสงวงศ์ 20 พ.ค. 2565 เวลา 10:29:21 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
11 นายพลากร ขวัญสูงเนิน 21 พ.ค. 2565 เวลา 16:40:31 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
12 นายเอกวัฒน์ ราชไชย 21 พ.ค. 2565 เวลา 18:09:14 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507