ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 115     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การจัดการธุรกิจ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวนันทิดา ผาอินดี 03 พ.ค. 2565 เวลา 17:06:00 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
2 นางสาวสุนิสา นนจันทร์ 03 พ.ค. 2565 เวลา 20:19:40 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
3 นายภควรรษ วันริโก 03 พ.ค. 2565 เวลา 21:59:57 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
4 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ 05 พ.ค. 2565 เวลา 12:43:52 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
5 นางสาวไพลิน อัญญะกาญจน์ 06 พ.ค. 2565 เวลา 18:57:17 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
6 นายฆนัสวัน ทามณี 12 พ.ค. 2565 เวลา 00:53:02 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
7 นายวิบูลย์ศักดิ์ ไชยสงคราม 15 พ.ค. 2565 เวลา 22:45:08 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
8 ดร.ไพรินทร์ ปัญจศิลป 17 พ.ค. 2565 เวลา 11:07:05 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
9 นางสาวจินตนา อ่อนลา 19 พ.ค. 2565 เวลา 11:55:43 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
10 นายคุณากร ปาณตะวัน 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:36:44 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
11 นายเผด็จเกียรติ นิลบล 22 พ.ค. 2565 เวลา 11:00:25 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ
12 นางสาวดวงหทัย เต็งรัตนประเสริฐ 22 พ.ค. 2565 เวลา 20:37:03 น. รอการตรวจสอบ รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507