ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
อัตตราเงินเดือน : 22,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 46 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวอัจฉรา บุญโยธา 30 เม.ย. 2565 เวลา 21:33:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 01 พ.ค. 2565 เวลา 04:01:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 02 พ.ค. 2565 เวลา 09:31:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวรุ่งนภา ยศรักษา 02 พ.ค. 2565 เวลา 09:32:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายธีระธรรม แก้วอินทร์ 02 พ.ค. 2565 เวลา 13:53:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวเพลงขวัญ สุพร 02 พ.ค. 2565 เวลา 14:00:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
7 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 02 พ.ค. 2565 เวลา 14:12:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
8 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 02 พ.ค. 2565 เวลา 14:50:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวชญาณิศา ลาภะ 02 พ.ค. 2565 เวลา 15:13:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายอนันต์ธชัย คำหาญ 02 พ.ค. 2565 เวลา 17:55:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
11 นายกริช พิทักษ์เมืองแมน 02 พ.ค. 2565 เวลา 20:38:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นายภานุ พงษ์ฉวี 03 พ.ค. 2565 เวลา 12:29:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวภัค​รนันท์​ ชมภู 03 พ.ค. 2565 เวลา 14:56:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 03 พ.ค. 2565 เวลา 15:21:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายวิรัช อัคฮาด 05 พ.ค. 2565 เวลา 08:29:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวมุขธิดา เชื้อคำเพ็ง 05 พ.ค. 2565 เวลา 09:05:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 05 พ.ค. 2565 เวลา 09:58:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน--
18 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:18:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวพุธิดา สิมสินธุ์ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:20:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวอริชา อินทร์เกษา 05 พ.ค. 2565 เวลา 22:20:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวพัชรินทร์ แว่นแก้ว 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:13:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
22 นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:15:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
23 นางสาวพรสุดา ชาลีพล 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:21:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
24 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:22:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวพูนสุข ชูอารมณ์ 06 พ.ค. 2565 เวลา 09:59:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวปรียาพร เนียมจีน 06 พ.ค. 2565 เวลา 15:14:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นายธนกร พานภักดีเจริญ 06 พ.ค. 2565 เวลา 15:57:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
28 นางสาวรินนิดา ศรีจันทรา 06 พ.ค. 2565 เวลา 19:37:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นางสาวปิยะดา ใสหมี 06 พ.ค. 2565 เวลา 23:06:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวถนอมวรรณ ศรีวงษา 07 พ.ค. 2565 เวลา 11:11:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 07 พ.ค. 2565 เวลา 12:40:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
32 นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์เสือ 07 พ.ค. 2565 เวลา 15:51:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
33 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:17:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวรัตติยา จันทะบูรณ์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:39:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวเดือนฉาย อุปรัง 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:47:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นางสาวนฤมล จันทร 08 พ.ค. 2565 เวลา 12:29:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวกานดาภร คัณทักษ์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 14:14:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายวิโรจน์ แก่นจันทร์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:09:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
39 นางสาวพัชรี โสภากุล 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:49:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวกุลนิภา พุฒเพ็ง 08 พ.ค. 2565 เวลา 19:48:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นางสาวทรรศนีย์ นันชนะ 08 พ.ค. 2565 เวลา 20:09:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาววารุณี ศรีเพ็ชร 08 พ.ค. 2565 เวลา 20:28:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
43 นายสมบัติ โสมี 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:40:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
44 นางสาวกรรณิการ์ วงค์แสงคำ 08 พ.ค. 2565 เวลา 22:26:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นายวิทยา จันทนคร 08 พ.ค. 2565 เวลา 23:00:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นายทนง พันธุ์เมือง 08 พ.ค. 2565 เวลา 23:02:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507