ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 8 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 601     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 48 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 06 พ.ค. 2565 เวลา 17:27:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวสกุลรัตน์ ไชยสุระ 06 พ.ค. 2565 เวลา 21:51:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวกัญญารัตน์ คำไพ 07 พ.ค. 2565 เวลา 07:09:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นางสาวศศิธร ดงงาม 07 พ.ค. 2565 เวลา 11:16:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
5 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร 07 พ.ค. 2565 เวลา 20:58:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายถาวร จอมแก้ว 07 พ.ค. 2565 เวลา 21:15:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา
7 นางสาวจิรัชญา ไชยยงค์ 07 พ.ค. 2565 เวลา 21:36:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวอาภัสรา เมืองโคตร 07 พ.ค. 2565 เวลา 22:20:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายจักรภัทร มังคละคีรี 07 พ.ค. 2565 เวลา 23:45:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวขวัญภิรมย์ คำขวา 08 พ.ค. 2565 เวลา 08:29:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
11 นายชาติชาย ชนะเคน 08 พ.ค. 2565 เวลา 14:02:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:24:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
13 นางสาววันเพ็ญ ประเทือง 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:51:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นางสาวนัดดา คำมุงคุณ 08 พ.ค. 2565 เวลา 19:18:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
15 นางสาวธนพร วิลัย 08 พ.ค. 2565 เวลา 20:57:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายอำพล ภูยาฟ้า 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:25:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
17 นายวิกรม คำวงษา 09 พ.ค. 2565 เวลา 07:15:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
18 นางสาวปนัดดา วุฒิสาร 09 พ.ค. 2565 เวลา 08:54:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวสุภัสสรา อุดรสรรพ์ 09 พ.ค. 2565 เวลา 11:56:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- หลักฐานวุฒิการศึกษาไม่มีระบุวันทีสำเร็จการศึกษา
20 นางสาวธนัญญา ถาวร 09 พ.ค. 2565 เวลา 12:15:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
21 นางสาวเกษราภรณ์ ชูชัยภูมิ 09 พ.ค. 2565 เวลา 14:16:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
22 นางสาวสุพนิดา อุปทุม 09 พ.ค. 2565 เวลา 14:34:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
23 นางสาวปวีณา ศรีหารักษา 09 พ.ค. 2565 เวลา 14:51:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นายภูวนาถ เขจรสาย 09 พ.ค. 2565 เวลา 15:05:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,อัพโหลดเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
25 นายพีรวัส พูลศิริพลชัย 09 พ.ค. 2565 เวลา 17:21:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวธวัลยา ศรีนาม 09 พ.ค. 2565 เวลา 18:03:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นางสาวธิดารัตน์ เสวะนา 09 พ.ค. 2565 เวลา 22:09:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
28 นายกิตติพล ขาวงาม 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:44:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
29 นางสาวนภาภรณ์ ยืนยั่ง 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:11:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นายโชคอนันต์ ขุนศรี 10 พ.ค. 2565 เวลา 18:16:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
31 นางสาวพรประภา อุปสุ 10 พ.ค. 2565 เวลา 21:14:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสาวพชรพร พลเขต 11 พ.ค. 2565 เวลา 13:39:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวชลธิชา รอดประทับ 11 พ.ค. 2565 เวลา 18:18:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
34 นางสาวปภาวรินทร์ คำชนะ 11 พ.ค. 2565 เวลา 21:46:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวบังอร ปาปะกัง 12 พ.ค. 2565 เวลา 09:30:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นายริทธิ์รวิชญ์ โพนชัยยา 12 พ.ค. 2565 เวลา 10:16:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
37 นางสาวภัชราภรณ์ อัคราช 12 พ.ค. 2565 เวลา 10:50:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นางสาวสุริวิภา ศิริบุญ 12 พ.ค. 2565 เวลา 10:51:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,อัพโหลดเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
39 นายวิชายุทธ์ โยธาภักดี 12 พ.ค. 2565 เวลา 15:06:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดวุฒิการศึกษา
40 นางสาวศยามล บัวชุม 12 พ.ค. 2565 เวลา 21:51:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นางสาววรินทร บุญโชติ 12 พ.ค. 2565 เวลา 22:01:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวศิรดา แก่นจันทร์ 12 พ.ค. 2565 เวลา 23:20:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
43 นางสาวชัชชนก แก้วมะลิ 12 พ.ค. 2565 เวลา 23:27:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
44 นางสาวปนัดดา ชาศรี 13 พ.ค. 2565 เวลา 11:26:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ 13 พ.ค. 2565 เวลา 11:53:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
46 นายอธิชา วงษ์สุดตา 13 พ.ค. 2565 เวลา 14:41:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
47 นางสาวชาลิสา มานะการ 13 พ.ค. 2565 เวลา 15:25:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาวสินิทรา ไชยยศ 13 พ.ค. 2565 เวลา 22:19:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507