ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 602     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 33 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวศศิธร ดงงาม 07 พ.ค. 2565 เวลา 09:31:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวพรชิตรา วิเศษวงษา 07 พ.ค. 2565 เวลา 20:55:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
3 นายชินพรรณ์ เทือกตาถา 07 พ.ค. 2565 เวลา 20:59:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นายศศิพงค์ ดวงคำ 08 พ.ค. 2565 เวลา 05:44:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายกฤตนัย มาลัยกรอง 08 พ.ค. 2565 เวลา 10:47:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวมินตรา บำรุงญาติ 08 พ.ค. 2565 เวลา 17:40:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 นางสาววิภาดา บัวริ 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:23:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,อัพโหลดเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน
8 นางสาวศิริพร นามรินทร์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:49:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวพรนภัส รัตนเมธี 08 พ.ค. 2565 เวลา 19:53:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวนันทนาพร ศรีทอง 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:12:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
11 นางสาวอัจจิมา บุตรชารี 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:16:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด
12 นางสาววันเพ็ญ ประเทือง 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:36:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
13 นางสาวชนิดาภา สอนแพง 08 พ.ค. 2565 เวลา 22:10:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวปิยาพัชร แสนอุบล 09 พ.ค. 2565 เวลา 08:45:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวนฤมล จันทร 09 พ.ค. 2565 เวลา 09:48:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายวัชชิระ ษมากรวิทิต 09 พ.ค. 2565 เวลา 14:07:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
17 นางสาวณัฐธิดา สุคำภา 09 พ.ค. 2565 เวลา 19:04:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
18 นางสาวอัจฉรา ลาสุด ลาสุด 09 พ.ค. 2565 เวลา 22:47:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
19 นางสาวเปลวตะวัน ดวงภักดี 10 พ.ค. 2565 เวลา 09:05:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
20 นางสาวพชรพร กั้วพรหม 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:53:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
21 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:55:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
22 นายนิชาภา ภูมิชัย 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:01:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา
23 นางสาวศิรินาถ อุตระหงษ์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 16:08:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
24 นางสาวเพ็ญ สังขจันทรานนท์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 17:12:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
25 นางสาวสุพิญช์ชา ศิริศิลป์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 19:55:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวลลิตา เสนาวัง 11 พ.ค. 2565 เวลา 15:14:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
27 นางสาวปุณณภา เทพทุมมี 12 พ.ค. 2565 เวลา 04:25:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
28 นางสาวฐิติรัตน์ ปัดถาวะโร 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:12:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายอนุสรณ์ สิงนวน 12 พ.ค. 2565 เวลา 21:08:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นายกิตติพงษ์ อัคศรี 13 พ.ค. 2565 เวลา 11:17:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
31 นางสาวปนัดดา ชาศรี 13 พ.ค. 2565 เวลา 12:05:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสาวเจนจิรา ยะเทียม 13 พ.ค. 2565 เวลา 12:36:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นายพีรวัส พูลศิริพลชัย 13 พ.ค. 2565 เวลา 13:30:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507