ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 603     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 34 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 07 พ.ค. 2565 เวลา 10:10:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 พรชิตาโถแพงจันทร์ - 07 พ.ค. 2565 เวลา 21:15:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายถาวร จอมแก้ว 07 พ.ค. 2565 เวลา 22:42:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา
4 นายเนติพงศ์ ชัยเนตร์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 11:45:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายชาติชาย ชนะเคน 08 พ.ค. 2565 เวลา 13:38:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวขิดชนก บุสุวะ 08 พ.ค. 2565 เวลา 15:58:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวธัญญรัศม์ ศรีปานวงศ์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 20:28:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวสุธินี สุริโย 08 พ.ค. 2565 เวลา 20:45:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวชนาพร เดชทะสร 08 พ.ค. 2565 เวลา 22:10:06 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวกรรณิการ์ วงค์แสงคำ 08 พ.ค. 2565 เวลา 23:15:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวจันทร์สุดา ชาลีวรรณ 09 พ.ค. 2565 เวลา 09:50:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายสันติภาพ แสงศรีจันทร์ 09 พ.ค. 2565 เวลา 10:33:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายกฤษฎากร เหมะธุลิน 09 พ.ค. 2565 เวลา 12:17:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
14 นางสาวอภิญญา พิมพงษ์ 09 พ.ค. 2565 เวลา 12:34:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวธัญรัตน์ ยตะโคตร 09 พ.ค. 2565 เวลา 12:48:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
16 นายณัฐพงษ์ ปะระมะ 09 พ.ค. 2565 เวลา 17:25:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
17 นางสาวพิมพ์ชนก ยุทธเนตร 09 พ.ค. 2565 เวลา 20:54:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวอรทัย นาคำ 10 พ.ค. 2565 เวลา 06:31:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
19 นางสาวพรรณภา เพียพล 10 พ.ค. 2565 เวลา 10:41:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวพชรพร กั้วพรหม 10 พ.ค. 2565 เวลา 11:35:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
21 นายภาณุวัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า 10 พ.ค. 2565 เวลา 12:16:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายเอกรัตน์ มาตรทอง 10 พ.ค. 2565 เวลา 13:22:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวอารีญา ใจตรง 10 พ.ค. 2565 เวลา 21:26:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
24 นางสาวบุษกร อุทัยวัตร 11 พ.ค. 2565 เวลา 01:20:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
25 นายสิริโชค คำมุงคุณ 11 พ.ค. 2565 เวลา 02:45:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวพัชรินทร์ แว่นแก้ว 11 พ.ค. 2565 เวลา 08:39:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
27 นายปริญญา ภูจิตรทอง 11 พ.ค. 2565 เวลา 10:53:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นางสาวณคุณ พันธุ์ศิริ 11 พ.ค. 2565 เวลา 14:39:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายริทธิ์รวิชญ์ โพนชัยยา 11 พ.ค. 2565 เวลา 17:15:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
30 นางสาวณัฐชา อุดร 11 พ.ค. 2565 เวลา 22:12:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางสาวพรพินท์ บางศิริ 12 พ.ค. 2565 เวลา 15:50:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
32 นายสรวิชญ์ โคตรพรม 13 พ.ค. 2565 เวลา 08:18:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
33 นายกฤตกร ติยะโคตร 13 พ.ค. 2565 เวลา 08:24:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
34 นางสาวรัตนาภรณ์ ตันนาดี 13 พ.ค. 2565 เวลา 09:29:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507