ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 5 คน    IP : 3.235.24.113
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 604     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 23 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวปิยะดา ใสหมี 06 พ.ค. 2565 เวลา 22:59:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาววิรัชยาภรณ์ สิมลี 07 พ.ค. 2565 เวลา 22:18:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
3 นางสาวยลรดา โมคา 08 พ.ค. 2565 เวลา 08:48:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
4 นางสาวลัดดาวัลย์ พ่อวงษ์ 08 พ.ค. 2565 เวลา 09:43:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวอนุธิดา วะราวัง 08 พ.ค. 2565 เวลา 11:47:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวลัคณา เกษียร 08 พ.ค. 2565 เวลา 18:09:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวบัณฑิตา ปิ่นทอง 08 พ.ค. 2565 เวลา 19:35:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาววรกานต์ ภูงามนิล 08 พ.ค. 2565 เวลา 21:39:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางรุจิรัตน์ สุวรรณชัยรบ 09 พ.ค. 2565 เวลา 11:35:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวกัญญารัตน์ คำไพ 09 พ.ค. 2565 เวลา 13:44:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายวิชยุตม์ สุทธิคุณ 09 พ.ค. 2565 เวลา 14:51:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นางสาวสุนิตา สายลาม 09 พ.ค. 2565 เวลา 21:38:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวสกุลทิพย์ ศิริบูรณ์ 10 พ.ค. 2565 เวลา 08:29:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวกาญจนา ชัยบิน 10 พ.ค. 2565 เวลา 13:04:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวมัลลิกา ล้อมพรม 10 พ.ค. 2565 เวลา 15:54:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
16 นางสาวชไมพร ทองผา 10 พ.ค. 2565 เวลา 16:49:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
17 นางสาวนันทิกานต์ พุทธจักร 11 พ.ค. 2565 เวลา 07:27:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา
18 นางสาวมณีพันธ์ อุดมกัน 11 พ.ค. 2565 เวลา 13:24:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
19 นางสาวเมษา เรืองไชย 11 พ.ค. 2565 เวลา 19:37:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,หลักฐานวุฒิการศึการไม่แสดงวันสำเร็จการศึกษา
20 นางสาวนันทิยา ซาระวงค์ 11 พ.ค. 2565 เวลา 21:47:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวชลธิชา ศรีหาเศษ 12 พ.ค. 2565 เวลา 08:56:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นางสาวศิริพรรณ จันท์บุญณะ 13 พ.ค. 2565 เวลา 13:46:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษา
23 นายอนันตชัย ประคัลภ์พัฒนะกิจ 13 พ.ค. 2565 เวลา 14:23:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507