ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 401     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 10 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 401001 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 01 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
2 401002 นางสาวสุธัญญา เมืองสุวรรณ 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
3 401003 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
4 401004 นายสมพร ดวงพร 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
5 401005 นางสาวปพิชญ์ศรา ใสหมี 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
6 401006 นายวิโรจน์ แก่นจันทร์ 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
7 401007 นายมาวิน โทแก้ว 03 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
8 401008 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 03 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
9 401009 นางสาวปิยาพัชร บัวชุม 09 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
10 401010 ว่าที่ ร.ต.ทินกร อังคะฮาด 10 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507