ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 403     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 403001 นางสาวผุสดี นนท์ไพรวัน 01 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
2 403002 นายคณธร เกตุแย้ม 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
3 403003 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
4 403004 นางศศิวิมล อรรคศรีวร 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
5 403005 นางสาวชุติภา คำพันธ์ 02 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
6 403006 นางสาวปภาดา ชวพัฒนโยธา 03 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
7 403007 นางสาวกาลทิวา สูญราช 03 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
8 403009 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 03 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
9 403010 นางสาวภัทร์พิชา พานทอง 05 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
10 403011 นางสาวสลิลรัชต์ ปวินท์อานนท์ 09 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
11 403012 นายกฤษฎา สิงห์เงา 10 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ
12 403013 นายจิระภพ แสงตะวงษ์ 15 ก.ค. 2567 รอการตรวจสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507