ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 3.226.72.194
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา
อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 301001 นายทิวัตถ์ ไชยพร 06 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 301002 นางสาวชนิกานต์ ปัททุม 10 มิ.ย. 2567 ผ่าน
3 301003 นางสาวรัชนก วิจารณ์จักร 13 มิ.ย. 2567 --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 301004 นางสาวณัฐพร เค้าแคน 14 มิ.ย. 2567 ผ่าน
5 301005 นางสาวอารียา นิลทะราช 22 มิ.ย. 2567 ผ่าน
6 301006 นางสาวศุจีภรณ์ ผึ่งผล 27 มิ.ย. 2567 ผ่าน
7 301007 นางสาวณัฐณิชา นันทมาตร 29 มิ.ย. 2567 ผ่าน
8 301008 นางสาวศิวาพร หาระทา 29 มิ.ย. 2567 ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507