วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  เวลา น.
 
ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน    IP : 3.80.60.248
 
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
หน้าหลัก > รายละเอียดประกาศ
ขณะนี้ หมดเวลารับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัคร 24 ตำแหน่ง จำนวน 33 อัตรา

สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 23 ตำแหน่ง 32 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
101 1. อาจารย์สาขา การจัดการ ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 31,500 0
102 2. อาจารย์สาขา ภาษาไทย ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 - 26,250 3
103 3. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอาหาร ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 - 26,250 3
104 4. อาจารย์สาขา ดนตรีศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  2 31,500 - 26,250 5
105 5. อาจารย์สาขา บริหารการศึกษา ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 31,500 1
106 6. อาจารย์สาขา โลจิสติกส์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  2 31,500 - 26,250 1
107 7. อาจารย์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 31,500 - 26,250 2
108 8. อาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 31,500 - 26,250 2
109 9. อาจารย์สาขา เครื่องกล ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 31,500 - 26,250 4
110 10. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3 31,500 - 26,250 8
111 11. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2 31,500 - 26,250 6
112 12. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 31,500 - 26,250 7
113 13. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านหุ่นยนต์) ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 31,500 - 26,250 2
114 14. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 31,500 - 26,250 5
115 15. อาจารย์สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 31,500 - 26,250 3
116 16. อาจารย์สาขา คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  1 31,500 1
117 17. อาจารย์สาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม  1 31,500 - 26,250 11
118 18. อาจารย์สาขา เทคนิคพื้นฐาน ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม  1 31,500 - 26,250 2
119 19. อาจารย์สาขา ไฟฟ้า ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม  1 31,500 - 26,250 5
120 20. อาจารย์สาขา การจัดการการบิน ปริญญาเอก วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 31,500 2
121 21. อาจารย์สาขา การจัดการการบิน ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 31,500 - 26,250 3
122 22. อาจารย์สาขา การจัดการประชุมและนิทรรศการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  1 31,500 - 26,250 2
123 23. อาจารย์สาขา การท่องเที่ยว ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  1 31,500 - 26,250 3
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 32 รวมจำนวนผู้สมัคร 81


สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
301 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร  1 19,500 18
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 1 รวมจำนวนผู้สมัคร 18
   
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 99
 

กราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายวิชาการกราฟแสดงจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สายสนับสนุน

เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

ตารางสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
101 อาจารย์สาขา การจัดการ สายวิชาการ ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
102 อาจารย์สาขา ภาษาไทย สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
103 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอาหาร สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
104 อาจารย์สาขา ดนตรีศึกษา สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
105 อาจารย์สาขา บริหารการศึกษา สายวิชาการ ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
106 อาจารย์สาขา โลจิสติกส์ สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
107 อาจารย์สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
108 อาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
109 อาจารย์สาขา เครื่องกล สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
110 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
111 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
112 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
113 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านหุ่นยนต์) สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
114 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
115 อาจารย์สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
116 อาจารย์สาขา คณิตศาสตร์ สายวิชาการ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
117 อาจารย์สาขา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
118 อาจารย์สาขา เทคนิคพื้นฐาน สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
119 อาจารย์สาขา ไฟฟ้า สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยธาตุพนม
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
120 อาจารย์สาขา การจัดการการบิน สายวิชาการ ปริญญาเอก วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
121 อาจารย์สาขา การจัดการการบิน สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
122 อาจารย์สาขา การจัดการประชุมและนิทรรศการ สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
123 อาจารย์สาขา การท่องเที่ยว สายวิชาการ ปริญญาโท - ปริญญาเอก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา สายงาน คุณวุฒิ สังกัด
301 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ปริญญาตรี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร
ตารางสอบแข่งขัน

ยังไม่กำหนดตารางสอบ

ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ยังไม่กำหนด

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507