ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 34.239.179.228
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค   คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 13,800 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายธวัชชัย เปาวะนา 27 ม.ค. 2564 เวลา 13:03:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายชูชาติ บุญมาก 03 ก.พ. 2564 เวลา 13:28:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
3 นายพงษ์ธร ฝอยทอง 05 ก.พ. 2564 เวลา 10:06:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายทินวุฒิ ถาพร 05 ก.พ. 2564 เวลา 14:39:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายธนาธิป ภูดีทิพย์ 07 ก.พ. 2564 เวลา 14:31:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการรับสมัครและไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507