ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 22,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 53 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีธีระวุฒิ สุวรรณทา 10 ต.ค. 2565 เวลา 14:02:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
2 นางสาวปพิชญ์ศรา ใสหมี 11 ต.ค. 2565 เวลา 01:10:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายศรายุทธ เมาฬี 11 ต.ค. 2565 เวลา 06:34:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:33:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 11 ต.ค. 2565 เวลา 10:56:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 11 ต.ค. 2565 เวลา 11:04:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางบุณยนุช มูลมาตร 11 ต.ค. 2565 เวลา 11:22:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 12 ต.ค. 2565 เวลา 12:32:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นางสาวพรรณิภา จำปาศรี 12 ต.ค. 2565 เวลา 13:18:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวปุณณภา เทพทุมมี 13 ต.ค. 2565 เวลา 08:07:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
11 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 13 ต.ค. 2565 เวลา 18:45:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายทิวัตถ์ ไชยพร 17 ต.ค. 2565 เวลา 10:28:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 17 ต.ค. 2565 เวลา 10:50:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:00:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
15 นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ 17 ต.ค. 2565 เวลา 16:08:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
16 นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์ 17 ต.ค. 2565 เวลา 19:49:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวกวิสรา ศรีนาค 17 ต.ค. 2565 เวลา 20:15:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายวิทยา จันทนคร 18 ต.ค. 2565 เวลา 08:29:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวอรุณี ชาลีพล 18 ต.ค. 2565 เวลา 09:32:10 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ 19 ต.ค. 2565 เวลา 12:37:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนกาารณ์ 19 ต.ค. 2565 เวลา 17:54:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
22 นางสาวเพชรรัตน์ ชัดเจน 21 ต.ค. 2565 เวลา 09:58:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวเดือนฉาย อุปรัง 21 ต.ค. 2565 เวลา 16:09:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
24 นางสาวศิรินภา ไชยกว้าง 23 ต.ค. 2565 เวลา 10:52:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวศุทธินี ชวนเชย 23 ต.ค. 2565 เวลา 22:11:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
26 นางสาวเจนจิรา ขาวเอี่ยม 24 ต.ค. 2565 เวลา 10:38:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
27 นายธนายุทธ ประทุมอ่อน 24 ต.ค. 2565 เวลา 11:12:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
28 นายชาติชาย ชนะเคน 24 ต.ค. 2565 เวลา 11:46:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
29 นางสาวนริศรา สุทุม 24 ต.ค. 2565 เวลา 15:06:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 24 ต.ค. 2565 เวลา 15:28:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
31 นายจิราวัฒน์ ไพวัน 24 ต.ค. 2565 เวลา 16:42:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
32 นายชานนท์ เจริญรัตน์ 24 ต.ค. 2565 เวลา 16:49:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า2ปี
33 ว่าที่ ร.ต.วุฒินันท์ ศรีแถลง 24 ต.ค. 2565 เวลา 19:03:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
34 นายสิทธิศักดิ์ เสนารัตน์ 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:56:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
35 นางสาวอภัยวรรณ์ จิตมาตย์ 25 ต.ค. 2565 เวลา 14:42:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
36 นางสาวชมพูนุช คูหาทอง 25 ต.ค. 2565 เวลา 16:00:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวอนันตรา คำระกาย 25 ต.ค. 2565 เวลา 17:21:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นายไสว บุดดีวงษ์ 26 ต.ค. 2565 เวลา 10:46:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
39 นายวรโชติ เครือโชติ 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:56:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
40 นางสาวอุไรวรรณ รักษากุล 27 ต.ค. 2565 เวลา 15:42:48 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นายปิยฤทธิ์ เนินทราย 27 ต.ค. 2565 เวลา 21:42:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
42 นางสาวภัควิภา นามจันทร์ทา 28 ต.ค. 2565 เวลา 07:42:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
43 นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์ 28 ต.ค. 2565 เวลา 14:52:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
44 นายวชรพล เกตวงษา 28 ต.ค. 2565 เวลา 18:12:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
45 นายนิวัฒน์ ไตรพิษ 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:58:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
46 นางสาวอรอนงค์ นามเสนา 30 ต.ค. 2565 เวลา 16:42:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
47 นายคฑา คณานันท์ 30 ต.ค. 2565 เวลา 22:29:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
48 นางสาวนฤมล ไชยพร 31 ต.ค. 2565 เวลา 09:25:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
49 นางสาวชาลิสา มานะการ 31 ต.ค. 2565 เวลา 10:51:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
50 นางสาวชุติภา สาจำปา 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:16:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
51 นางสาวณัทวิกาญน์ หาญรินทร์ 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:43:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
52 นางสาวณัฐชยา อินทร์สุข 31 ต.ค. 2565 เวลา 15:52:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
53 นายศราวุธ จ้องคำ 31 ต.ค. 2565 เวลา 21:33:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507