ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 302     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 22,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 52 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวปพิชญ์ศรา ใสหมี 11 ต.ค. 2565 เวลา 01:10:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
2 นายอาทิตย์ โสภา 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:37:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:39:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวแพรววนิด จรคำ 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:41:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวกัณฐรัตน์ จุตินิมิตรชัย 11 ต.ค. 2565 เวลา 09:51:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวรินนิดา ศรีจันทรา 11 ต.ค. 2565 เวลา 11:10:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
7 นางสาวศศิธร ดงงาม 11 ต.ค. 2565 เวลา 12:22:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
8 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 11 ต.ค. 2565 เวลา 17:12:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวอุมา โคตรอาษา 11 ต.ค. 2565 เวลา 22:49:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายฤทธิพร สุทธิไชยา 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:09:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวพัชรี โสภากุล 12 ต.ค. 2565 เวลา 12:03:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 12 ต.ค. 2565 เวลา 12:43:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
13 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร 14 ต.ค. 2565 เวลา 14:19:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ 17 ต.ค. 2565 เวลา 08:35:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
15 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 17 ต.ค. 2565 เวลา 10:49:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
16 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:00:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
17 นางสาวภรภัทร ทันประโยชน์ 17 ต.ค. 2565 เวลา 15:08:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายวิทยา จันทนคร 18 ต.ค. 2565 เวลา 08:30:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
19 นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา 18 ต.ค. 2565 เวลา 13:17:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นายพีรณัฐ ยืนยง 18 ต.ค. 2565 เวลา 16:15:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
21 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 18 ต.ค. 2565 เวลา 20:36:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นางนิธิกานต์ สนสระน้อย 19 ต.ค. 2565 เวลา 12:48:30 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
23 นายธิติพันธุ์ ทุ่งกว้าง 19 ต.ค. 2565 เวลา 13:14:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นายทินวุฒิ ถาพร 21 ต.ค. 2565 เวลา 13:31:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวภัทร์พิชา พานทอง 21 ต.ค. 2565 เวลา 13:51:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
26 นางสาวนภทรวัลย์ โชติอัศวสกุล 21 ต.ค. 2565 เวลา 16:10:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นายสิทธิชัย วังยศ 23 ต.ค. 2565 เวลา 21:45:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
28 นายณัฐพงษ์ ปะระมะ 24 ต.ค. 2565 เวลา 01:13:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
29 นายกฤษฎา สิงห์เงา 24 ต.ค. 2565 เวลา 12:21:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวธาราภรณ์ จันทมาศ 24 ต.ค. 2565 เวลา 14:16:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 24 ต.ค. 2565 เวลา 15:28:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
32 นางสาวนริศรา สุทุม 24 ต.ค. 2565 เวลา 16:03:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาวมินตรา ชูรัตน์ 25 ต.ค. 2565 เวลา 09:57:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน 25 ต.ค. 2565 เวลา 11:18:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวศุภาภรณ์ ฝูงกลิ่น 25 ต.ค. 2565 เวลา 11:28:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
36 นางสาวกมลชนก รัตนมาลัย 25 ต.ค. 2565 เวลา 17:39:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
37 นางสาวแก้วตา นะราศร 26 ต.ค. 2565 เวลา 18:44:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา,ไม่อัพโหลดวุฒิการศึกษา
38 นางสาวอภิญญา ประชานันท์ 27 ต.ค. 2565 เวลา 06:00:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
39 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 27 ต.ค. 2565 เวลา 09:25:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
40 นางสาวสิริยากร กุลวงษ์ 27 ต.ค. 2565 เวลา 10:09:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
41 นางสาวอุมาพร จันบัติ 27 ต.ค. 2565 เวลา 10:09:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
42 นายวรโชติ เครือโชติ 27 ต.ค. 2565 เวลา 10:22:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
43 นายพงษ์พัฒน์ ภะวะ 27 ต.ค. 2565 เวลา 11:36:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
44 นายศราวุธ จ้องคำ 27 ต.ค. 2565 เวลา 11:52:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
45 นาวสาววีรีย์ วงศ์ณรัตน์ 27 ต.ค. 2565 เวลา 13:34:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวไอรินลดา คำราม 27 ต.ค. 2565 เวลา 13:58:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
47 นางสาวประจิตรา สุทธิกุล 27 ต.ค. 2565 เวลา 16:00:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
48 นางสาวเบญจวรรณ กำมุขโช 28 ต.ค. 2565 เวลา 19:40:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
49 นายธีรชัย สุขส่ง 31 ต.ค. 2565 เวลา 12:56:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ประสบการณ์ทำงาานในสถาบันอุดมศึกษาน้อยกว่า3ปี
50 นางสาวพูนสุข ชูอารมณ์ 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:25:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
51 นางสาวอนันตรา คำระกาย 31 ต.ค. 2565 เวลา 14:24:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
52 นายคฑา คณานันท์ 31 ต.ค. 2565 เวลา 19:29:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507