ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 104     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เครื่องจักรกลเกษตร   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 7 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายจักรชัย ชิณโคตร 23 ต.ค. 2565 เวลา 00:46:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์ 25 ต.ค. 2565 เวลา 18:25:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายมงคล กาสีวงค์ 26 ต.ค. 2565 เวลา 15:42:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ิวิทยานิพนธ์ไม่เกี่ยวข้องกับด้านที่กำหนด
4 นายธวัช กองสี 08 พ.ย. 2565 เวลา 09:23:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วิทยานิพนธ์ไม่เกี่ยวข้องกับด้านที่กำหนด,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
5 นางสาวมาสสุภา โพธิ์รอด 10 พ.ย. 2565 เวลา 19:41:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ
6 นางสาวจุรีพร วงศ์จันดา 17 พ.ย. 2565 เวลา 09:47:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายอนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ 18 พ.ย. 2565 เวลา 11:14:46 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507