ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 105     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีอาหาร   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายศรีสรรค์ ปูพบุญ 06 พ.ย. 2565 เวลา 15:33:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- เกรดเฉลี่ยป.ตรีไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
2 นางสาวเปมิกา พิพัฒนนันท์ 07 พ.ย. 2565 เวลา 09:32:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- เกรดเฉลี่ยป.โทและป.ตรีไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร,คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์
3 นางสาวสาลินี สร้อยสังวาลย์ 09 พ.ย. 2565 เวลา 14:54:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวศันสนีย์ เหมือนพิมพ์ทอง 12 พ.ย. 2565 เวลา 18:46:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
5 นางสาวบุณณกัญญ์ พลแสน 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:29:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507