ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 110     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : รัฐประศาสนศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ จักรคม 22 ต.ค. 2565 เวลา 21:21:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ
2 นางสาวชลิดา แย้มศรีสุข 24 ต.ค. 2565 เวลา 09:29:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
3 นายณัฐพล พรมวิชา 25 ต.ค. 2565 เวลา 16:57:13 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
4 นายภัสกฤช สุขเสน 02 พ.ย. 2565 เวลา 12:55:18 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ข้อ 1.2ข้อ3 และข้อ4,ไม่ชำระค่าสมัคร
5 นายจักรพงษ์ ประดับเขต 03 พ.ย. 2565 เวลา 09:52:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
6 นายศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล 13 พ.ย. 2565 เวลา 10:24:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
7 นายสุทธิพร จินดา 16 พ.ย. 2565 เวลา 22:15:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
8 ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ 17 พ.ย. 2565 เวลา 12:13:51 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวนิชนันท์ พิชัยเงาะ 19 พ.ย. 2565 เวลา 19:36:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507