ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 112     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การประถมศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 2 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ดร.ศิริธร สุตตานนท์ 27 ต.ค. 2565 เวลา 21:46:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสุกัญญา นุตโร 07 พ.ย. 2565 เวลา 17:19:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก,คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอายุเกิน2ปี

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507