ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 113     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การบริหารและพัฒนาการศึกษา   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ดร.ณัฐฐิตา ชุมประมาณ 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:45:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
2 อัชฌพรนางอัชฌพร อังกินันทน์ อังกินันทน์ 28 ต.ค. 2565 เวลา 14:06:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3 นางสาวอมรวรรณ สุภาพันธ์ 28 ต.ค. 2565 เวลา 14:22:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
4 นางสาวสมิตา จุลเขตร์ 02 พ.ย. 2565 เวลา 11:06:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามประกาศ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507