ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 114     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายพุฒธันดรณ์ธาดา คชาเกตุอยู่เย็น 24 ต.ค. 2565 เวลา 10:03:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัคร
2 นายปิยวัฒน์ สุนันทา 24 ต.ค. 2565 เวลา 15:26:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
3 นายธนดล อามาตพล 26 ต.ค. 2565 เวลา 23:38:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายอภิไทย แก้วจรัส 05 พ.ย. 2565 เวลา 12:21:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวตนุยา เพชรสง 10 พ.ย. 2565 เวลา 10:44:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายเพ็ชร คชรัตน์ 17 พ.ย. 2565 เวลา 09:02:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
7 นางสาวศิราภา สุวรรณมาโจ 19 พ.ย. 2565 เวลา 17:40:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ3.
8 นายวรกฤต ชื่นจิตต์ 20 พ.ย. 2565 เวลา 13:19:41 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวนิสากร คุณวงศ์ 20 พ.ย. 2565 เวลา 19:39:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศ

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507