ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 601     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 11 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวปพิชญ์ศรา ใสหมี 22 ต.ค. 2565 เวลา 21:25:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นางสาวพรนภัส รัตนเมธี 23 ต.ค. 2565 เวลา 19:38:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย 23 ต.ค. 2565 เวลา 20:19:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวธัญญาพร วันเพ็ญ 24 ต.ค. 2565 เวลา 12:53:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวฐิตาพร แก่นจัด 24 ต.ค. 2565 เวลา 19:02:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางกนกวรรณ ศรเพชร 24 ต.ค. 2565 เวลา 23:08:03 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวเจนจิรา ตรั่นถิ 25 ต.ค. 2565 เวลา 10:37:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวชมมณี กองแก้ว 06 พ.ย. 2565 เวลา 14:00:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวขวัญพิชชา อุ่นชัย 08 พ.ย. 2565 เวลา 10:03:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายรามินทร์ อุทุมทอง 10 พ.ย. 2565 เวลา 14:40:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวสิริกาญจน์ มีสุข 11 พ.ย. 2565 เวลา 10:42:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507