ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 100.24.118.144
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 201     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : วิทยาลัยธาตุพนม
อัตตราเงินเดือน : 18,000 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 95 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอเนชา ศรีตระกูล 29 ต.ค. 2565 เวลา 00:24:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวจิรัศยา ทองชัย 29 ต.ค. 2565 เวลา 00:27:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวพัชรินทร์ แว่นแก้ว 29 ต.ค. 2565 เวลา 06:41:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางศศิมณี วิเศษ 29 ต.ค. 2565 เวลา 09:07:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวขวัญภิรมย์ คำขวา 29 ต.ค. 2565 เวลา 09:36:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายวิรัช อัคฮาด 29 ต.ค. 2565 เวลา 09:48:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาวจิรพรรณ เชื้อคมตา 29 ต.ค. 2565 เวลา 10:46:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาวอารีรัตน์ วงษ์ชาลี 29 ต.ค. 2565 เวลา 15:00:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นางสาวพรทิพย์ กำริสุ 29 ต.ค. 2565 เวลา 16:02:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวสุพัตรา คะตา 29 ต.ค. 2565 เวลา 17:01:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายวชรพล เกตวงษา 29 ต.ค. 2565 เวลา 19:47:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางบุณยนุช มูลมาตร 29 ต.ค. 2565 เวลา 20:06:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายวรโชติ เครือโชติ 29 ต.ค. 2565 เวลา 21:41:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวฟาริดา รุ่งนิยม 29 ต.ค. 2565 เวลา 22:49:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
15 นางสาวเจมจิรา ทูลไชย 30 ต.ค. 2565 เวลา 07:39:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
16 นางสาวศุภรัตน์ อิงอาจ 30 ต.ค. 2565 เวลา 08:41:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวนรินพร นันชนะ 30 ต.ค. 2565 เวลา 09:50:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นายพนมศักดิ์ ดีลา 30 ต.ค. 2565 เวลา 16:41:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวสุดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ 30 ต.ค. 2565 เวลา 21:44:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
20 นางสาวทัฬห์ธีรดา นาคเสน 31 ต.ค. 2565 เวลา 08:24:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวสุกัญญา บัวผัน 31 ต.ค. 2565 เวลา 08:46:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
22 นางสาวณัฐชยา อินทร์สุข 31 ต.ค. 2565 เวลา 10:13:57 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นายวิทยา จันทนคร 31 ต.ค. 2565 เวลา 10:58:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
24 นางสาวกรรณิการ์ เสนานิคม 31 ต.ค. 2565 เวลา 11:38:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวปิยาพัชร แสนอุบล 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:14:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นายกฤษฎา สิงห์เงา 31 ต.ค. 2565 เวลา 13:21:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นางสาวหทัยทิพย์ ลาดบาศรี 31 ต.ค. 2565 เวลา 14:23:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นางสาวสลักจิตร อินโสม 31 ต.ค. 2565 เวลา 14:39:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
29 นางสาวสุพนิดา อุปทุม 31 ต.ค. 2565 เวลา 19:03:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
30 นางสาวประวิตา ขันตี 31 ต.ค. 2565 เวลา 20:53:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นายศรายุทธ เมาฬี 31 ต.ค. 2565 เวลา 20:55:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นายกฤษณะ แก่นจันทร์ 31 ต.ค. 2565 เวลา 21:36:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นางสาววันทนา โสมณวัฒน์ 31 ต.ค. 2565 เวลา 22:27:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวสุดารัตน์ วันดี 31 ต.ค. 2565 เวลา 22:36:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
35 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 01 พ.ย. 2565 เวลา 08:03:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 09:23:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวอรุณี ชาลีพล 01 พ.ย. 2565 เวลา 12:05:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 01 พ.ย. 2565 เวลา 12:13:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
39 นางสาวสุกัญญา ซาซุม 01 พ.ย. 2565 เวลา 15:16:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
40 นายศุภกฤษ สวัสดิ์ศรี 01 พ.ย. 2565 เวลา 15:30:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นางสาวชัชรี หลับจันทร์ 01 พ.ย. 2565 เวลา 22:56:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวเพชรรัตน์ ชัดเจน 02 พ.ย. 2565 เวลา 08:38:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
43 นางสาวฑิตาพร ฝ่ายอินทร์ 02 พ.ย. 2565 เวลา 13:16:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
44 นางสาวพิมพ์ลดา ราชรามทอง 02 พ.ย. 2565 เวลา 14:05:24 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
45 นางสาวบัวธันยา ศรีเคือ 02 พ.ย. 2565 เวลา 14:56:39 น. ชำระแล้ว ผ่าน
46 นางสาวชมพูนุช คูหาทอง 02 พ.ย. 2565 เวลา 16:56:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
47 นางณฐพร ปันธง 02 พ.ย. 2565 เวลา 19:45:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
48 นางสาวศศิธร โพธิ์จุ้ย 03 พ.ย. 2565 เวลา 08:46:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
49 นายณัฏฐนันท์ ใต้ศรีโคตร 03 พ.ย. 2565 เวลา 09:12:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
50 นางสาวสุภาวดี โพธิสาย 03 พ.ย. 2565 เวลา 12:26:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
51 นางสุชิรา ศรีสมยา 03 พ.ย. 2565 เวลา 13:37:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
52 นายประสิทธิ์ แดงลีท่า 05 พ.ย. 2565 เวลา 12:53:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
53 นางสาวสิรินญา บุตรจำรวล 05 พ.ย. 2565 เวลา 15:54:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
54 ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ สุภกุล 06 พ.ย. 2565 เวลา 22:16:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
55 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:32:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
56 นางสาวจิราพร บุญวัง 07 พ.ย. 2565 เวลา 11:05:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
57 นางสาวนริศรา สุทุม 07 พ.ย. 2565 เวลา 14:07:42 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
58 นางสาวพรประภา อุปสุ 07 พ.ย. 2565 เวลา 18:56:38 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
59 นายชานนท์ เจริญรัตน์ 07 พ.ย. 2565 เวลา 22:14:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
60 นางสาวรัตนาวดี ปรีสงค์ 09 พ.ย. 2565 เวลา 08:18:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
61 นางสาวสุภัสก์ศริณญ์ อินทรพรหม 09 พ.ย. 2565 เวลา 20:41:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
62 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ 10 พ.ย. 2565 เวลา 09:03:23 น. ชำระแล้ว ผ่าน
63 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 10 พ.ย. 2565 เวลา 09:23:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
64 นางสาวสรีพร อุทิศ 10 พ.ย. 2565 เวลา 09:37:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
65 นางสาวทิพวรรณ เสียงเลิศ 10 พ.ย. 2565 เวลา 10:53:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
66 นายทรงสิทธิ์ วงค์สุขะ 10 พ.ย. 2565 เวลา 14:10:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
67 นางสาวศิริวิภา พันชะตะ 10 พ.ย. 2565 เวลา 15:22:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
68 นางสาวปรัชญาภรณ์ ยันตะบุษย์ 10 พ.ย. 2565 เวลา 18:54:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
69 นางสาวสกลสุภา ไชยสุระ 11 พ.ย. 2565 เวลา 07:35:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
70 นางสาวสุชาดา เฉลิมมุข 11 พ.ย. 2565 เวลา 09:48:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
71 นางสาวสิริกาญจน์ มีสุข 11 พ.ย. 2565 เวลา 10:14:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
72 นางสาวสมหญิง ลีหา 11 พ.ย. 2565 เวลา 15:22:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
73 นางสาวรวิสรา ทวีโคตร 12 พ.ย. 2565 เวลา 16:29:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
74 นายภูวนัย ปราบมีชัย 12 พ.ย. 2565 เวลา 20:37:47 น. ชำระแล้ว ผ่าน
75 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 14 พ.ย. 2565 เวลา 09:03:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
76 นางสาวประจิตรา สุทธิกุล 14 พ.ย. 2565 เวลา 12:34:43 น. ชำระแล้ว ผ่าน
77 นางสาวนัทธมน สุวรรณไตรย์ 14 พ.ย. 2565 เวลา 16:35:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
78 นางพรัชนี กองแก้ว 14 พ.ย. 2565 เวลา 17:08:44 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
79 นางสาวชุลีพร จารุจินดา 14 พ.ย. 2565 เวลา 22:15:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
80 นางสาวพนมกร ชื่นตา 15 พ.ย. 2565 เวลา 14:11:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
81 นางสาวธัญญรัศม์ ศรีปานวงศ์ 15 พ.ย. 2565 เวลา 17:14:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
82 นางสาวรัตติยา มาลาทอง 15 พ.ย. 2565 เวลา 20:35:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
83 นางสาวรพีพรรณ นนทะวงศ์ 17 พ.ย. 2565 เวลา 10:17:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
84 นายหิรันดร์ แก้วปี 17 พ.ย. 2565 เวลา 10:19:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
85 นางสาวภัทรดา ลิมป์ประเสริฐ 17 พ.ย. 2565 เวลา 15:47:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
86 นางสาวรุ่งเรือง ถาสานาท 17 พ.ย. 2565 เวลา 20:21:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
87 นายไกรทอง โสมศรี 18 พ.ย. 2565 เวลา 09:12:11 น. ชำระแล้ว ผ่าน
88 นายปารเมศ มูลพิมพ์ 18 พ.ย. 2565 เวลา 12:17:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
89 นางสาวเนตรชนก สิงหา 18 พ.ย. 2565 เวลา 13:56:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
90 นางสาวสุริวิภา ศิริบุญ 18 พ.ย. 2565 เวลา 14:31:37 น. ชำระแล้ว ผ่าน
91 นางสาวสุธาวัลย์ โกพลรัตน์ 18 พ.ย. 2565 เวลา 22:22:32 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
92 นายปฐมพงษ์ จันสี 18 พ.ย. 2565 เวลา 23:22:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
93 นางสาวศิริพร แสนอินต๊ะ 19 พ.ย. 2565 เวลา 20:59:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
94 นางสาวนภสร อินไชยา 19 พ.ย. 2565 เวลา 22:43:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
95 นางสาวธิดารัตน์ โง่ยเตจา 20 พ.ย. 2565 เวลา 20:28:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507