ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 104     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ภาษาอังกฤษ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเกษตรและเทคโนโลยี
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 5 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา 04 เม.ย. 2566 เวลา 16:37:31 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่มีหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
2 นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ 05 เม.ย. 2566 เวลา 14:25:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
3 นายสฤตวงศ์ ฟูใจ 12 เม.ย. 2566 เวลา 09:30:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่มีหลักฐานตามคุณสมบัิติเฉพาะำตแหน่งข้อ2.
4 นายณัฐชาติ ต้องเดช 18 เม.ย. 2566 เวลา 08:18:15 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางสาวฝนทิพย์ เพชรด่านเหนือ 19 เม.ย. 2566 เวลา 14:50:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีผลงานทางวิชาการตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507