ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 106     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : พยาบาล(กลุ่มวิชาพยาบาลอนามัยชุมชน)   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 บาท   จำนวนรับ : 2 คน   จำนวนผู้สมัคร : 2 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวจินตพักตร์ จันทะโคตร 14 เม.ย. 2566 เวลา 02:48:21 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวณัฐธยาวดี สารบูรณ์ 17 เม.ย. 2566 เวลา 21:51:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507