ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 16 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 108     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : เทคโนโลยีเครื่องกล   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 9 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายปริเยศ สิทธิ 09 เม.ย. 2566 เวลา 12:44:52 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นายบุญโชค พ่อตาแสง 10 เม.ย. 2566 เวลา 11:36:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายกิตติพล ขาวงาม 12 เม.ย. 2566 เวลา 00:08:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
4 นายมาโนช สุภาพันธ์วรกุล 12 เม.ย. 2566 เวลา 00:19:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โทไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงวุฒิป.ตรี ปวส. ปวช.,ไม่แสดงหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 3,4
5 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์ 14 เม.ย. 2566 เวลา 15:16:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นายธวัช กองสี 19 เม.ย. 2566 เวลา 09:21:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงวุฒิปวส.ปวช.,ไม่แสดงหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ4.
7 นายฐิติพันธ์ สมถวิล 20 เม.ย. 2566 เวลา 10:48:08 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
8 นายธนายุทธ กุมมาร 23 เม.ย. 2566 เวลา 12:38:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นางสาวภัทราวรรณ ชิมชม 23 เม.ย. 2566 เวลา 14:20:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงวุฒิปวส.ปวช.,ไม่แสดงหลักฐานคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ4.

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507