ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 109     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 12 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายญาณภัทร ซองทอง 04 เม.ย. 2566 เวลา 21:15:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 10 เม.ย. 2566 เวลา 15:08:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายลาภวัต วงศ์ประชา 11 เม.ย. 2566 เวลา 09:26:10 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
4 นายณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 11 เม.ย. 2566 เวลา 21:18:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่ชำระค่าสมัคร
5 นายมาโนช สุภาพันธ์วรกุล 12 เม.ย. 2566 เวลา 00:19:03 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์ 16 เม.ย. 2566 เวลา 19:59:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายวชรพล เกตวงษา 19 เม.ย. 2566 เวลา 02:48:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นางสาววิภาวี ศรีสวัสดิ์ 19 เม.ย. 2566 เวลา 18:06:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 20 เม.ย. 2566 เวลา 14:01:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวเบญจวรรณ อินทระ 22 เม.ย. 2566 เวลา 11:05:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวลักษณา วาทิน 22 เม.ย. 2566 เวลา 21:43:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นายศรัณย์ จิตโสภา 22 เม.ย. 2566 เวลา 23:48:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507