ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 111     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : อุตสาหการ   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 8 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายสิทธิพงษ์ อุดมบุญญานุภาพ 05 เม.ย. 2566 เวลา 07:04:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร,ไม่แสดงหลักฐานวุฒิ.ป.โท
2 นายกฤษฏพล คำลุน 06 เม.ย. 2566 เวลา 16:49:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายภาณุภัฏ สาธุวงค์ 12 เม.ย. 2566 เวลา 06:58:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
4 นายสุภวุฒิ ศรีพลอย 12 เม.ย. 2566 เวลา 16:45:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายพงษสวัสดิ์ ดีโคตร 15 เม.ย. 2566 เวลา 12:09:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
6 นายจักรายุทธ มากทอง 19 เม.ย. 2566 เวลา 15:53:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 นายธีรพล บุตรโรจน์ 20 เม.ย. 2566 เวลา 07:27:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.,ไม่ได้ขำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด
8 นายมงคล กาสีวงค์ 22 เม.ย. 2566 เวลา 10:42:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507