ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 113     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : คณิตศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 16 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายพงศกร กิจปรัชญากุล 06 เม.ย. 2566 เวลา 09:42:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวเจนจิรา ตรั่นถิ 10 เม.ย. 2566 เวลา 21:10:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นายณัฐพงษ์ ชลุยรัตน์ 10 เม.ย. 2566 เวลา 22:58:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวพสชนัน รัตนบุรี 13 เม.ย. 2566 เวลา 11:53:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นายรักเกียรติ ศรีสุนทร 14 เม.ย. 2566 เวลา 11:32:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายอาทิตย์ หงษ์ศรี 17 เม.ย. 2566 เวลา 14:44:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นายพิทยาธร เพชรนุ่น 17 เม.ย. 2566 เวลา 16:17:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายณัฎฐ์ ย่องหิ้น 18 เม.ย. 2566 เวลา 11:59:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นางสาวทักษิณีพร เขียวไกร 18 เม.ย. 2566 เวลา 13:30:16 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายยศกร กลมกูล 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:13:27 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.ตรี ไม่ตรงตามประกาศ
11 นายจตุรนต์ วัฒนาพันธ์ 21 เม.ย. 2566 เวลา 12:50:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวแววตา หลวงบุญ 21 เม.ย. 2566 เวลา 22:25:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นายกบิล กาญจมาภรณ์กุล 22 เม.ย. 2566 เวลา 12:41:22 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.เอก และป.โท ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
14 นางสาวจารีนา ธารนุเคราะห์ 22 เม.ย. 2566 เวลา 18:15:24 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นางสาวณหทัย เทพเกษตรกุล 22 เม.ย. 2566 เวลา 19:50:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นายจิรายุ ภู่โต 22 เม.ย. 2566 เวลา 22:23:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507