ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 114     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : รัฐประศาสนศาสตร์   คุณวุฒิ : ปริญญาโท - ปริญญาเอก   สังกัด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 29,750 - 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 11 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ จักรคม 06 เม.ย. 2566 เวลา 14:16:29 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาวภัทรวดี วงศ์จารุวัฒน์ 07 เม.ย. 2566 เวลา 08:32:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
3 นายศุภกานต์ โสภาพร 11 เม.ย. 2566 เวลา 13:56:28 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
4 นายนายพัฒนา สอดทรัพย์ สอดทรัพย์ 11 เม.ย. 2566 เวลา 23:07:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายวราวุฒิ คำพานุช 15 เม.ย. 2566 เวลา 04:57:20 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.ไม่ชำระค่าสมัคร
6 นางสาวปิยพร ศาลางาม 18 เม.ย. 2566 เวลา 15:11:49 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
7 นายสิทธิกร เจริญงาม 19 เม.ย. 2566 เวลา 21:54:23 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงคุณวุฒิป.ตรี,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
8 นายวีรชน เกษสกุล 22 เม.ย. 2566 เวลา 07:37:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.โท ไม่ตรงตามประกาศ,ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นายดนัย ลามคำ 22 เม.ย. 2566 เวลา 16:42:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
10 นายนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม 23 เม.ย. 2566 เวลา 12:49:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานวุฒิการศึกษา,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.
11 นายณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา 23 เม.ย. 2566 เวลา 21:50:00 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ,ไม่แสดงหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ2.,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507