ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 116     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : การจัดการและนวัตกรรมดิจิทัล   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 3 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายสุภวุฒิ ศรีพลอย 12 เม.ย. 2566 เวลา 17:02:47 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
2 นางสาวณ.ชนม์ ประยูรวงศ์ 23 เม.ย. 2566 เวลา 19:38:50 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก
3 ดร.ศราวุธ ราชมณี 23 เม.ย. 2566 เวลา 20:03:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507