ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 118     สายงาน : สายวิชาการ  ตำแหน่ง : ฟิสิกส์   คุณวุฒิ : ปริญญาเอก   สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 35,700 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 14 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายวกุล บำรุงสานต์ 11 เม.ย. 2566 เวลา 09:58:45 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
2 นายรุหาญ ถิรญาธรณ์ 11 เม.ย. 2566 เวลา 10:59:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
3 นายฉัตรชัย พรหมสุ้ย 11 เม.ย. 2566 เวลา 22:15:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
4 นายพงศภัค สิทธิมาตร 12 เม.ย. 2566 เวลา 09:18:54 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิป.เอกไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
5 นางสาวเกศกนก ศิธราชู 14 เม.ย. 2566 เวลา 13:49:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
6 นางสาวพรสวรรค์ คำอ่อนสา 18 เม.ย. 2566 เวลา 17:30:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.เอก ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นายณัฐกานต์ กาญจนะ 19 เม.ย. 2566 เวลา 10:01:53 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
8 นายนาถ หนูดี 19 เม.ย. 2566 เวลา 11:31:56 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
9 นางสาวมาศกร โทวันนัง 21 เม.ย. 2566 เวลา 19:09:21 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน,ไม่ชำระค่าสมัคร
10 นายอุทิศ ภัควัน 21 เม.ย. 2566 เวลา 21:46:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
11 นายปริวรรต แสงวงศ์ 21 เม.ย. 2566 เวลา 23:20:26 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานวุฒิป.โท และป.ตรี
12 นายกบิล กาญจมาภรณ์กุล 22 เม.ย. 2566 เวลา 12:22:34 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
13 นางณพปกรณ์ ธนะมูล 22 เม.ย. 2566 เวลา 23:52:37 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน
14 นางสาวโสรญา เรืองดิษฐ์ 23 เม.ย. 2566 เวลา 13:56:55 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- วุฒิป.โท และป.ตรี ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507