ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิจัย   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตตราเงินเดือน : 26,250 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 14 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายเอกลักษณ์ อังกลมเกลียว 04 เม.ย. 2566 เวลา 19:46:14 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท,ไม่ชำระค่าสมัคร
2 นายปริเยศ สิทธิ 09 เม.ย. 2566 เวลา 12:46:12 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นายรัฐพงษ์ โป้เคน 10 เม.ย. 2566 เวลา 15:09:07 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ได้สำเร็จการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์
4 นางสาวหฤทัย บงแก้ว 11 เม.ย. 2566 เวลา 17:33:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
5 นายกิตติพล ขาวงาม 12 เม.ย. 2566 เวลา 00:13:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
6 นางสาวศศิวรรณ ศิริชน 12 เม.ย. 2566 เวลา 09:09:41 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
7 นายชัยณัฐพล นิสยันต์ 13 เม.ย. 2566 เวลา 20:10:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับป.โท
8 นายภิภพ ไชยเชษฐา 17 เม.ย. 2566 เวลา 23:49:40 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
9 นายวชรพล เกตวงษา 19 เม.ย. 2566 เวลา 14:12:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายอดิศร เมฆราช 20 เม.ย. 2566 เวลา 11:20:51 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 20 เม.ย. 2566 เวลา 14:08:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล 20 เม.ย. 2566 เวลา 22:03:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวภัทราวรรณ ชิมชม 23 เม.ย. 2566 เวลา 14:21:02 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
14 นายปัญญากร โสตทิพย์ 23 เม.ย. 2566 เวลา 17:04:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507