ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 19 คน    IP : 18.207.240.77
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 401     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : คณะครุศาสตร์
อัตตราเงินเดือน : 19,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 42 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 04 เม.ย. 2566 เวลา 17:02:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 04 เม.ย. 2566 เวลา 17:03:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 04 เม.ย. 2566 เวลา 17:29:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 04 เม.ย. 2566 เวลา 19:08:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
5 นายวิรัช อัคฮาด 05 เม.ย. 2566 เวลา 07:51:27 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นายวิทยา จันทนคร 05 เม.ย. 2566 เวลา 08:23:39 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
7 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 05 เม.ย. 2566 เวลา 09:41:15 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
8 นางสาวกมลรส รุ่งโรจน์ทวีกุล 05 เม.ย. 2566 เวลา 11:43:04 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
9 นางสุชิรา ศรีสมยา 05 เม.ย. 2566 เวลา 13:47:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นางสาวนฤมล จันทร 05 เม.ย. 2566 เวลา 15:48:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นางสาวพัชรี โสภากุล 05 เม.ย. 2566 เวลา 17:40:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
12 นางสาวประจิตรา สุทธิกุล 06 เม.ย. 2566 เวลา 10:51:00 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวนลินภัสร์ บัวชุม 06 เม.ย. 2566 เวลา 17:01:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
14 นางสาวถนอมวรรณ ศรีวงษา 06 เม.ย. 2566 เวลา 22:29:57 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
15 นายสมพร ดวงพร 07 เม.ย. 2566 เวลา 11:20:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
16 นางสาวศิริลักษณ์ เก่งปรีชา 07 เม.ย. 2566 เวลา 13:42:43 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
17 นางสาวอริษา คำบุญ 07 เม.ย. 2566 เวลา 14:48:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวกัญญาวีร์ เมืองปาก 07 เม.ย. 2566 เวลา 18:42:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวธัญญรัศม์ ศรีปานวงศ์ 09 เม.ย. 2566 เวลา 09:59:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาววรรณนิศา ภักดีอาษา 09 เม.ย. 2566 เวลา 10:07:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร 09 เม.ย. 2566 เวลา 20:18:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นายเจริญทรัพย์ นารีนุช 09 เม.ย. 2566 เวลา 20:19:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นางสาวลลิตา ชาลีพล 10 เม.ย. 2566 เวลา 23:15:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นายณัฐวัฒน์ อนุวงษา 11 เม.ย. 2566 เวลา 23:28:30 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวรสริน เดชทะศร 12 เม.ย. 2566 เวลา 08:58:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
26 นางสาวนภทรวัลย์ โชติอัศวสกุล 12 เม.ย. 2566 เวลา 10:16:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
27 นายตฤณ วัชรโภคานนท์ 15 เม.ย. 2566 เวลา 15:12:35 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
28 นายคุณากร ปาณตะวัน 17 เม.ย. 2566 เวลา 09:52:28 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายชิษณุพงศ์ บุญศักดิ์ 17 เม.ย. 2566 เวลา 15:59:32 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวสุกัญญา ไชยเสนา 17 เม.ย. 2566 เวลา 21:30:49 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นายกัมปนาท โกษาแสง 18 เม.ย. 2566 เวลา 11:57:25 น. ชำระแล้ว ผ่าน
32 นางสาวพรประภา อุปสุ 18 เม.ย. 2566 เวลา 14:58:36 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นายวิโรจน์ แก่นจันทร์ 19 เม.ย. 2566 เวลา 08:14:07 น. ชำระแล้ว ผ่าน
34 นางสาวโสรยา ไพศาลวัฒนกาารณ์ 19 เม.ย. 2566 เวลา 14:22:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว 19 เม.ย. 2566 เวลา 23:32:29 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
36 นางสาวชนิดาภา ลาภะวรรณศิริ 20 เม.ย. 2566 เวลา 12:01:01 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
37 นางสาวภัทร์พิชา พานทอง 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:35:48 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
38 นางสาวพิชชาพร บุญสูง 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:37:09 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
39 นางสาวพนิดา วงศ์ใหญ่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 20:08:06 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
40 นายเทพพนม นิตุธร 21 เม.ย. 2566 เวลา 16:12:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นายธเนศ พูลประเสริฐ 22 เม.ย. 2566 เวลา 20:49:33 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นายธนชานันท์ ก่อบุญ 23 เม.ย. 2566 เวลา 21:22:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507