ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 16 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 303     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่)   คุณวุฒิ : ปริญญาตรี   สังกัด : สำนักงานอธิการบดี-กองบริหารงานทั่วไป
อัตตราเงินเดือน : 22,500 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 45 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายอัครเดช คิดการงาน 22 ก.ค. 2566 เวลา 00:00:40 น. ชำระแล้ว ผ่าน
2 นางสาววิวรรยา รัตนวิรุฬห์ 22 ก.ค. 2566 เวลา 07:53:20 น. ชำระแล้ว ผ่าน
3 นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา 22 ก.ค. 2566 เวลา 09:38:54 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นายณัชประพันธ์ จุตินิมิตรชัย 22 ก.ค. 2566 เวลา 10:17:44 น. ชำระแล้ว ผ่าน
5 นางณัฐธยานันท์ สุวอ 22 ก.ค. 2566 เวลา 10:19:46 น. ชำระแล้ว ผ่าน
6 นางสาวชไมพร จันงาม 22 ก.ค. 2566 เวลา 16:48:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
7 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม 22 ก.ค. 2566 เวลา 21:54:50 น. ชำระแล้ว ผ่าน
8 นายสมพร ดวงพร 23 ก.ค. 2566 เวลา 10:09:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
9 นายเทพพนม นิตุธร 23 ก.ค. 2566 เวลา 11:24:26 น. ชำระแล้ว ผ่าน
10 นายวิรัช อัคฮาด 23 ก.ค. 2566 เวลา 12:23:04 น. ชำระแล้ว ผ่าน
11 นายณัฐพงศ์ ภะวะ 24 ก.ค. 2566 เวลา 08:53:36 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
12 นายวิทยา จันทนคร 24 ก.ค. 2566 เวลา 09:00:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
13 นางสาวจิรัชญา ศรีวิชัย 24 ก.ค. 2566 เวลา 10:17:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
14 นางสาวพัชรี โสภากุล 24 ก.ค. 2566 เวลา 16:13:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
15 นายธนวัฒน์ พรหมอารักษ์ 24 ก.ค. 2566 เวลา 16:44:01 น. ชำระแล้ว ผ่าน
16 นางสาวเนตรนภา โพธิเสน 24 ก.ค. 2566 เวลา 18:51:31 น. ชำระแล้ว ผ่าน
17 นางสาวชนาพร เดชทะสร 24 ก.ค. 2566 เวลา 21:20:53 น. ชำระแล้ว ผ่าน
18 นางสาวพิไลวรรณ กุมภิโร 25 ก.ค. 2566 เวลา 07:50:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
19 นางสาวภัชญาณีย์ ต้นใหญ่ 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:05:17 น. ชำระแล้ว ผ่าน
20 นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:50:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
21 นายเจริญทรัพย์ นารีนุช 25 ก.ค. 2566 เวลา 12:27:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
22 นางสาวพรนภัส รัตนเมธี 25 ก.ค. 2566 เวลา 12:32:56 น. ชำระแล้ว ผ่าน
23 นายภิภพ ไชยเชษฐา 25 ก.ค. 2566 เวลา 21:45:45 น. ชำระแล้ว ผ่าน
24 นางสาวศิรประภา เปาวะนา 26 ก.ค. 2566 เวลา 10:05:38 น. ชำระแล้ว ผ่าน
25 นางสาวขนิษฐา กัญญาโภค 27 ก.ค. 2566 เวลา 09:12:59 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
26 นางสาวธัญนาฏ กันสืบ 27 ก.ค. 2566 เวลา 13:19:35 น. ชำระแล้ว ผ่าน
27 นางสาวแพรววนิด จรคำ 27 ก.ค. 2566 เวลา 13:56:05 น. ชำระแล้ว ผ่าน
28 นางปภัสสร เหล่าหงษ์สา 27 ก.ค. 2566 เวลา 15:41:12 น. ชำระแล้ว ผ่าน
29 นายทรงยศ สีกานิล 28 ก.ค. 2566 เวลา 09:10:59 น. ชำระแล้ว ผ่าน
30 นางสาวนันทิสาข์ เงินมา 29 ก.ค. 2566 เวลา 20:55:14 น. ชำระแล้ว ผ่าน
31 นายเดชฤทธิ์ สาริวงศ์ 30 ก.ค. 2566 เวลา 06:05:25 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
32 นางสาวขวัญพิชชา อุ่นชัย 01 ส.ค. 2566 เวลา 09:22:52 น. ชำระแล้ว ผ่าน
33 นายเอกภพ อุดมบุญญานุภาพ 02 ส.ค. 2566 เวลา 08:10:58 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบและไม่อัพโหลดเอกสารการสมัคร
34 นางสาวศิรินภา บำรุงศิริ 02 ส.ค. 2566 เวลา 10:51:02 น. ชำระแล้ว ผ่าน
35 นายกัมปนาท โกษาแสง 02 ส.ค. 2566 เวลา 14:45:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
36 นายวริทธิ์ ร่างน้อย 03 ส.ค. 2566 เวลา 11:23:19 น. ชำระแล้ว ผ่าน
37 นางสาวจีรนันท์ บรรลือหาญ 03 ส.ค. 2566 เวลา 15:40:08 น. ชำระแล้ว ผ่าน
38 นางณัฐญา นันทราช 03 ส.ค. 2566 เวลา 20:29:58 น. ชำระแล้ว ผ่าน
39 นางสาวทรรศนีย์ นันชนะ 04 ส.ค. 2566 เวลา 08:21:16 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่ชำระค่าสมัคร
40 นางสาวชุดาสมร ดิเรกศิลป์ 04 ส.ค. 2566 เวลา 12:08:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
41 นายชิษณุพงศ์ บุญศักดิ์ 04 ส.ค. 2566 เวลา 20:24:55 น. ชำระแล้ว ผ่าน
42 นางสาวนภทรวัลย์ โชติอัศวสกุล 05 ส.ค. 2566 เวลา 16:07:34 น. ชำระแล้ว ผ่าน
43 นางสาวอภิรดี พุฒิปัญญากุล 06 ส.ค. 2566 เวลา 00:03:42 น. ชำระแล้ว ผ่าน
44 นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์ ชัยตรัยภพ 06 ส.ค. 2566 เวลา 17:30:13 น. ชำระแล้ว ผ่าน
45 นางสาวศิรินทิพย์ ลาวงษ์ 06 ส.ค. 2566 เวลา 21:52:18 น. ชำระแล้ว ผ่าน

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507