ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

   
  วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566
  เวลา น.
  
ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน    IP : 3.237.31.191
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ย้ำ..!! ไม่ใช่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 เลือกตำแหน่งตามสายงาน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
 

รหัสตำแหน่ง : 301     สายงาน : สายสนับสนุน  ตำแหน่ง : นักวิจัย   คุณวุฒิ : ปริญญาโท   สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตตราเงินเดือน : 26,250 บาท   จำนวนรับ : 1 คน   จำนวนผู้สมัคร : 4 คน

ที่ ชื่อ - สกุล วัน - เวลา ที่สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร คุณสมบัติ หมายเหตุ
1 นายพสิษฐ์ พัจนา 26 ก.ค. 2566 เวลา 04:41:05 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
2 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ 02 ส.ค. 2566 เวลา 18:16:19 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงคุณวุฒิป.โท,ไม่ชำระค่าสมัคร
3 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ 03 ส.ค. 2566 เวลา 15:58:22 น. ชำระแล้ว ผ่าน
4 นางสาวภัทร์พิชา พานทอง 04 ส.ค. 2566 เวลา 11:19:33 น. --ไม่ผ่าน-- --ไม่ผ่าน-- ไม่แสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับป.โท,ไม่ชำระค่าสมัคร

Copyright 2013 งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507